Jaargang 2015
Nr. 102810
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Verleende omgevingsvergunning, Hoofddorp, Iraklia 16, 2134 AN, uitbreiden van de woning op de verdieping, 30-10-2015, 2015-0032998.
Bezwaar
Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen een dag na besluitdatum (uitgezonderd feestdagen) gedurende zes weken worden ingezien. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na besluitdatum (dit is de genoemde datum in bovenstaande omgevingsvergunning) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Juridische Zaken, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. De verleende omgevingsvergunning treedt een dag na bekendmaking (is datum toezending aan de aanvrager) in werking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. De omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, sloop, kap of wijzigen/slopen van een monument treedt echter pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, sloop, kap of wijzigen/slopen van een monument pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kunt u – met DigiD – ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Inhoudsopgave